Children's choir "Dobri Hristov" - Varna, Bulgaria

PARTICIPATION OF CHILDREN’S CHOIR DOBRI HRISTOV IN ХХVI DOBRI VOINIKOV INTERNATIONAL CHILDREN AND YOUTH CHORAL GALA DAYS SHUMEN, BULGARIA 8-9 APRIL 2021

Home / Събития / PARTICIPATION OF CHILDREN’S CHOIR DOBRI HRISTOV IN ХХVI DOBRI VOINIKOV INTERNATIONAL CHILDREN AND YOUTH CHORAL GALA DAYS SHUMEN, BULGARIA 8-9 APRIL 2021